Възвращаемост за минали периоди – ДФ Плюс
Home » Възвращаемост за минали периоди – ДФ Плюс
Вие се намирате в секция

Възвращаемост за минали периоди ДФ Плюс

Информация за възвръщаемостта за минали периоди

 

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти
годишна загуба или печалба през последните 10 години.

Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В
изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при
изтегляне на инвестицията.


- Фондът стартира през април 2017 г.
- Доходността на Фонда за предходни години е изчислена в лева.

 

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата
пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван
фондът в миналото.