15.05.2024г.

ДО

ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЗАПИСАЛИ ДЯЛОВЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ПЛЮС"

Относно: Замяна на управляващото дружество на договорен фонд "Плюс", в който сте записали дялове.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че с Решение №  315-ДФ от  14.05.2024 г., съгласно писмо РГ-08-47-9   14.05.2024 г., Комисията за финансов надзор е издала одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“  - УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД.

Уведомяваме Ви още, че УД „Импакт Капитал“ ЕАД ще замени  УД „Компас Инвест“ АД като управляващо дружество на ДФ „Плюс“ считано от 03.06.2024 г. Предвид това, считано от тази дата управляващото дружество дружество на ДФ „Плюс“ ще бъде „Импакт Капитал“ ЕАД.

С оглед защитата на Вашите права като наш клиент и като инвеститор, предвид процедурата по замяна на управляващото дружеството, което управлява ДФ„Плюс“, Ви уведомяваме, че освен правата по ЗДКИСДПКИ, Правилата на Договорен фонд “Плюс” и Проспекта за публично предлагане на дялове на Договорен фонд “Плюс”,  имате и следните допълнителни възможности и права:

  1. В 14-дневен срок след получаване на настоящото Уведомление всеки инвеститор в Договорен фонд “Плюс” има право да поиска обратно изкупуване на дяловете си без да дължи такси за обратно изкупуване и без други допълнителни разходи.
  2. В 14-дневен срок след получаване на настоящото Уведомление, всеки инвеститор в Договорен фонд “Плюс”, който е поискал обратно изкупуване на дяловете си (съгл. предходната точка) има право да запише дялове от друг договорен фонд, управляван от УД "ИМПАКТ КАПИТАЛ" ЕАД или от УД "КОМПАС ИНВЕСТ" ЕАД, без да дължи такси за покупката и без други допълнителни разходи.

С оглед гладкото и своевременно протичане на процедурата по замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“-УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД, Ви молим да ни уведомите своевременно относно получаването на настоящото Уведомление, като екипите на Управляващо дружество „Компас инвест“ АД и на Управляващото дружество „Импакт Капитал“ ЕАД са готови да отговорят на всички поставени Въпроси на настоящи и бъдещи инвеститори в ДФ „Плюс“, при и по повод на замяната на управляващото дружество, както и по всеки друг въпрос, свързан с правата на инвеститорите.

Моля не се колебайте да се свържете с нашия екип!

 04.12.2023г.

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове през декември  
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на Импакт Капитал ЕАД временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дяловете на ДФ Навигатор Плюс      на 15, 28 и 29 декември 2023г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 14 декември 2023г., ще бъдат обявени на 18 декември 2023г. Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДФ Навигатор Плюс се възобновява, считано от  18 декември 2023г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на  22 декември 2023г., ще бъдат обявени на 03 януари 2024г. Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДФ Навигатор Плюс се възобновява, считано от  02 януари 2024г. Екипът на Импакт Капитал ЕАД ви пожелава весели празници и много успехи през новата 2024г.!     
         

  • ВАЖНО: Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния Информационен Документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет - страницата в Секция Документи , както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорният фонд, управлявани от Импакт Капитал ЕАД е активно управляван без да следва индекс.Информираме ви, че УД Импакт Капитал ЕАД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основният информационен документ и Проспекта на съответния фонд.


         01.08.2023г. 

    Уведомяваме Ви, че от 02 Август 2023г. УД ''Импакт Капитал" ЕАД стартира публичното предлагане на дяловете на ДФ "Навигатор Плюс".