04.12.2023г.

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове през декември  
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на Импакт Капитал ЕАД временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дяловете на ДФ Навигатор Плюс      на 15, 28 и 29 декември 2023г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 14 декември 2023г., ще бъдат обявени на 18 декември 2023г. Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДФ Навигатор Плюс се възобновява, считано от  18 декември 2023г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на  22 декември 2023г., ще бъдат обявени на 03 януари 2024г. Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДФ Навигатор Плюс се възобновява, считано от  02 януари 2024г. Екипът на Импакт Капитал ЕАД ви пожелава весели празници и много успехи през новата 2024г.!     
         

  • ВАЖНО: Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния Информационен Документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет - страницата в Секция Документи , както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорният фонд, управлявани от Импакт Капитал ЕАД е активно управляван без да следва индекс.Информираме ви, че УД Импакт Капитал ЕАД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основният информационен документ и Проспекта на съответния фонд.


         01.08.2023г. 

    Уведомяваме Ви, че от 02 Август 2023г. УД ''Импакт Капитал" ЕАД стартира публичното предлагане на дяловете на ДФ "Навигатор Плюс".