Цени – ДФ Навигатор Плюс
Home » Цени – ДФ Навигатор Плюс
Вие се намирате в секция

Цени ДФ Навигатор Плюс

Цена на ДФ Навигатор Плюс определени на 12.06.2024 г.

 

Нетна стойност на активите

Нетна стойност на активите на един дял

Емисионна стойност

Цена за обратно изкупуване

Брой дялове в обращение

92 404 004.6300

        1.0364

1.0385 1.0343 89 159 630.1873

Цените са валидни за поръки подадени нa  07.06.2024 г., 10.06.2024 г. и 11.06.2024 г. Разходите за покупка и обратно изкупуване са в размер на 0,2% от нетна стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност и цената за обратно изкупуване.

 


Банкова сметка на ДФ Навигатор Плюс за превод на средства при закупуване на дялове:

Титуляр: ДФ Навигатор Плюс
IBAN:BG77BPBI79425025542801
BIC: BPBIBGSF
Основание: покупка на дялове

 


ВАЖНО: Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния Информационен Документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет - страницата в Секция Документи , както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорният фонд, управлявани от Импакт Капитал ЕАД е активно управляван без да следва индекс.Информираме ви, че УД Импакт Капитал ЕАД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основният информационен документ и Проспекта на съответния фонд.