за Нас
Home » за Нас
Вие се намирате в секция

за Нас 

 

Управляващо дружество Импакт Капитал ЕАД (предишно наименование Аркус Асет
Мениджмънт АД) е собственост на акционерно дружество Компас Капитал АД от месец
юли 2023г. Импакт Капитал ЕАД извършва услугите по организирането и управлението на
договорни фондове и доверително управление за средства на индивидуални инвеститори,
съгласно издаден лиценз от Комисията за финансов надзор.


Компас Капитал АД е независима компания за инвестиции и корпоративни
финанси с комплексно обслужване в тази област. Централното управление на дружеството е в
гр. София и има партньорски офиси в страната и чужбина. Компас Капитал АД си
сътрудничи активно с водещи юридически практики, консултанти и международни
инвестиционни банки.


Импакт Капитал ЕАД има разрешение от Комисията за финансов надзор за организиране
и управление на един договорен фонд Навигатор Плюс.