Документи – ДФ Плюс
Home » Документи – ДФ Плюс
Вие се намирате в секция

Документи ДФ Плюс

Основни документи

Разрешение от Комисията за финансов надзор

Проспект

Правила
Правила за оценка на портфейла и определяне на НСА
Основен информационен документ в сила от 29.04.2024г.
Правила за оценка и управление на риска

Резюме на правата на инвеститорите

Информация по чл.43, ал.1 от Наредба №44

Архив на основните документи на ДФ Плюс до дата 1.6.2024 е налична в компресираният файл тук.


Финансови отчети

Архив на други документи на ДФ Плюс до дата 1.6.2024 е налична в компресираният файл тук.

Периодична информация

Архив на периодичната информация на ДФ Плюс до дата 1.6.2024 е налична в компресираният файл тук.

Структура на портфейла 31.05.2024г.

 

Справка чл. 77

Архив на справка чл.77 на ДФ Плюс до дата 1.6.2024 е налична в компресираният файл тук.

Справка по чл.77 от Наредба №44 за м.05.2024г.

 


ВАЖНО: Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния Информационен Документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет - страницата в Секция Документи , както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорният фонд, управлявани от Импакт Капитал ЕАД е активно управляван без да следва индекс.Информираме ви, че УД Импакт Капитал ЕАД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основният информационен документ и Проспекта на съответния фонд.